estrecho

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

mariposas4

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

img_7476

8ª edició - Curs 2021-2022

Postgrau en

Violències masclistes

Pla d’estudis

Seqüència del diploma de Postgrau

4 mòduls obligatoris (25 crèdits ECTS):

  • Les violències masclistes i les vulneracions de drets fonamentals
  • La diversitat de les violències masclistes
  • La trata amb finalitats d’explotació sexual
  • Assetjament sexual i per raó de sexe

1 mòdul obligatori d’especialització que cal triar entre 2 mòduls optatius (5 crèdits ECTS):

  • Eines i intervencions sociojurídiques (diploma de Postgrau en Violències masclistes. Eines i intervencions sociojurídiques)
  • Debats teòrics sociojurídics (diploma de Postgrau en Violències masclistes. Debats teòrics sociojurídics)

1 mòdul obligatori que cal triar entre 2 opcions optatives (5 crèdits ECTS):

  • Pràctiques en institucions
  • Treball final
Nom del mòdul: LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LES VULNERACIONS DE DRETS FONAMENTALS Crèdits ETCS: 10 Caràcter: obligatori
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Introducció al Dret: llenguate jurídic Breu introducció al món jurídic: el llenguatge, l’estructura del Poder Judicial i la importància de la jurisprudència. Estat de Dret: els seus principis. El Dret en les nostres vides i el paper de les dones.
Bases del feminisme. Introducció i història del feminisme Visió i estudi de la història del feminisme: des de Olympe de Gouges fins a l’actualitat. Anàlisi de les diferents onades feministes.
La diversitat de les formes de les formes de les violències de gènere Marc normatiu internacional sobre la violència contra les dones: principals instruments jurídics en l’ àmbit de les Nacions Unides, Unió Europea.
La diversitat de les dones que pateixen violències Les dones migrades, les dones joves, les dones amb diversitat funcional, les dones amb una orientació sexual no heteronormativa.
Característiques de les violències contra les dones en les relacions de parella La violència intra-familiar: definició, realitat, característiques, conseqüències, principals formes de abordatge.
Interseccionalitat i violència Anàlisi de la interseccionalitat: origen i visió de la interseccionalitat des d’un punt de vista històric. Reptes del pensament polític feminista. La violència masclista vista des dels diferents feminismes.
Conceptualitzant la transfòbia: crítiques i propostes Estudis dels possibles marcs teòrics. Anàlisi del sistema sexe/gènere/sexualitat i les seves derives. Examen de l’acrònim LGTBI. La transsexualitat i la seva regulació mèdica i jurídica. La realitat de les violències contra les diversitats sexuals i de gènere no normatius.
La llei catalana contra les violències masclistes Marc normatiu català sobre les violències masclistes: concepte, principals mesures legals, aplicació de la llei.
La llei estatal contra la violència de gènere Marc normatiu estatal sobre la violència de gènere: concepte violència intra-familiar, mesures legals, aplicació de la llei. Les mesures en l’àmbit civil.
Instruments en l’àmbit internacional Marc normatiu internacional sobre la violència contra les dones: principals instruments jurídics en l’ àmbit de les Nacions Unides, Unió Europea.
Nom del mòdul LA DIVERSITAT DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES Crèdits ETCS: 5 Caràcter: obligatori
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Violència sexual Definició d’agressions sexuals, tipus d’agressions sexuals contemplats en l’ordenament jurídic; incidència, conseqüències i principals formes d’actuació davant les violències sexuals.
Aspectes sociojurídics de la violència sexual La violència sexual dins l’ordenament jurídic penal: problemes de conceptualització, el tractament en els jutjats i els diferents estereotips judicials.
Agressions i abusos sexual en la infància Definició d’agressions sexuals, tipus d’agressions sexuals a la infància contemplats en l’ordenament jurídic; incidència, conseqüències i principals formes d’actuació davant les violències sexuals a la infància
Matrimonis forçats  Concepte de matrimonis forçats; diferències amb matrimonis pactats, matrimonis fraudulents; prevalença; principals actuacions legals en l’àmbit civil i penal.
Mutilacions genitals femenines Definició de mutilacions genitals femenines; prevalença del fenomen; conseqüències en les víctimes; principals actuacions dels poders públics en l’estat espanyol i en Catalunya.
Xarxa d’atenció i recursos Descripció de les models existents de treball en xarxa. Justificació de la necessitat de treball en xarxa. Principals punts forts i febles.
Feminicidi i femicidi Conceptes de feminicidi i femicidi arrel del món i en l’ordenament jurídic estatal. Causes i conseqüències.
Dones i seguretat La seguretat des d’una perspectiva no androcèntrica
Violències 2.0 Analitzar les noves formes de violències masclistes a les xarxes socials: ciber-assetjament, stalking, sexting…
Nom del mòdul EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS AMB FINALITAT D’EXPLOTACIÓ SEXUAL Crèdits ETCS: 5 Caràcter: obligatori
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Marc jurídic Marc internacional, europeu, estatal i autonòmic sobre el tràfic d’éssers humans  amb finalitat d’explotació sexual.

Diferències amb la prostitució i amb altres formes de tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.

El tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual Debats al voltant de la persecució policial i penal del tràfic d’essers humans amb finalitat d’explotació sexual.
Intervencions  Principals models d’intervenció davant el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual.
Asil i violència sexual El dret d’asil: definició, estadístiques, causes i conseqüències. L’asil envers les violències sexuals.
Nom del mòdul ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE Crèdits ETCS: 5 Caràcter: obligatori
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Conceptualització, debats teòrics i tractament penal Definició de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe: realitat d’aquestes formes de violències masclistes, definicions legals en el marc europeu i estatal.

Resposta penal d’avant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en el Codi Penal. Punts forts i febles. Exemples de jurisprudència.

Tractament laboral Resposta penal d’avant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral. Principals obstacles de l’actuació legal. Exemples de jurisprudència.
Protocols Concepte de protocol d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. Diferents models de protocols. Realitat en l’aplicació dels protocols en l’àmbit públic i privat.
Protocols en el espais nocturs La violència sexual dins el context d’oci nocturn (discoteques, concerts, festivals). Saber identificar els espais en igualtat de condicions. La formació del personal treballador per detectar situacions de violència.
Protocols contra l’assetjament en les entitats del sector social i festes Estudi de protocols contra l’assetjament sexisme, violències sexuals i LGTBIFOBIA tant en els espais públics com en el sector social: conceptes claus, metodologia d’elaboració i la importància del moviment feminista i LGTBI.
EINES I INTERVENCIONS SOCIOJURÍDIQUES  Crèdits ETCS: 5 Caràcter: optatiu
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
El model d’El Safareig Avaluació de la xarxa dels SIAD’s (Servei d’Informació i Atenció a Dones): l’atenció i acompanyament coordinat i transversal. Explicació del funcionament, com exemple, d’El Safareig.
Violència sexual i perfil d’agressors Anàlisis de les característiques psicosocials de l’agressor tant en context de parella com en el de la violència sexual. Estudi de les creences errònies i dels estereotips en la construcció de la violència sexual.
Intervencions amb homes Introducció al debat sobre els programes amb maltractadors. Diferents models d’intervenció.
Eines per a entrevistar a víctimes de la violència de gènere Planificació d’una entrevista a una dona que ha patit violència masclista. Les eines específiques per potenciar la comunicació, reconduir l’entrevista i gestionar l’emoció de la dona.
Intervencions psicosocials amb dones Orígens i models d’intervenció psicosocial amb dones víctimes de diferents formes de violències masclistes. Exemples de models.
Nenes i nens vícitimess de violència de gènere en les relacions de parella Estudi dels efectes psicosocials de la violència de gènere en la infància.
Nom del mòdul DEBATS TEÒRICS SOCIOJURÍDICS Crèdits ETCS: 5 Caràcter: optatiu
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Debats penals al voltant dels casos de violència de gènere Els principals obstacles en la resposta legal davant les violències masclistes: mites, carències, possibilitats.
Protocols d’intervenció Concepte de protocols d’intervenció en matèria de violència de gènere des de l’Administració Pública: tipus i exemples.
Indicadors i avaluacions de programes i protocols Indicadors d’avaluació del risc de violència de gènere: tipus, formes d’aplicació i exemples.
Plans municipals i autonòmics contra les violències masclistes Definició d’un pla de l’ Administració Pública envers la violència masclista. Tipus de plans. Anàlisi i evolució històrica dels plans autonòmics. Exemples de plans municipals.
Ordres de protecció  Concepte, supòsits, tipus i procediment d’aplicació.
ASSIGNATURES COMUNES A AMBDÓS MÒDULS
Assignatures Descripció del contingut de l’assignatura
Valoració psicològica pericial en casos de violència masclista Anàlisi de la valoració psicològica pericial en els casos de violència masclista. Desenvolupament de les tasques del perit com a professional.
Autodefensa emocional i autoprotecció feminista Estratègies de prevenció, actuació, defensa i reparació davant les violències masclistes.
Ciberviolències Estudi de l’odi, el gènere i els partits d’extrema dreta des d’un punt de vista penal i dins l’àmbit d’Internet i xarxes socials.
Masculinitat hegemònica i violències masclistes La masculinitat hegemònica és una de les causes estructurals de les violències masclistes, cal analizar-la profundament per a destruir-la. Només així es podran construir milers de masculinitats antipatriarcals que rebutgin la violència i avançar cap a una societat més inclusiva i lliure.
Nom del mòdul PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS Créditos ETCS: 5 Carácter: optatiu
Assignatura Descripció del contingut de l’assignatura
PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS 100 hores de pràctiques en institucions: evaluació del tutor / tutora que l’ alumnat té en la institució , per convenio signat, seguiment des de Coordinació del Postgrau i vistiplau de la Dirección del diploma de Postgrado.
Nom del mòdul TREBALL FINAL Créditos ETCS: 5 Carácter: optatiu
Assignatura Descripció del contingut de l’assignatura
TREBALL FINAL L’alumnat farà un treball final relacionat amb el contingut teòric del Postgrau.
© Copyright - Universitat Autònoma de Barcelona